Taal en wat dit alles omvat wordt zeer belangrijk geacht in de lagere school. Dit zowel op het niveau van de school, de klas, de leerlingen en de leerkrachten, alsook de ouderbetrokkenheid is zeer belangrijk. Om je als kind maximaal te ontplooien in het onderwijs en de eindtermen van de verschillende schoolvakken te halen, moeten leerlingen kunnen omgaan met de taal die op school gebruikt wordt, de taal en de afspraken die door een team gedragen worden.

De taal van de school - en dus van de leerkracht- is voor kinderen niet altijd even begrijpelijk. Vakken als rekenen en wereldoriëntatie kijken vaak erg abstract naar de werkelijkheid . Daarbij komen onvermijdelijk een boel vaktermen te pas – trapezium, gewest, kringloop, nerf – maar ook andere abstracte begrippen als element, factor, feit, kenmerk, eigenschap, vergelijken, oorzaak, gevolg, voorwaarde . . .

Ook in andere opzichten, bijvoorbeeld bij moeilijke zinsconstructies, is het taalgebruik van de leerkracht en het handboek zeer complex . Bovendien liggen de taaleisen ook op productief vlak – spreken en schrijven – hoog. Bepaalde leerlingen hebben bij het binnenkomen in het lager onderwijs al heel wat bagage om de confrontatie met dat soort taalgebruik aan te kunnen.

Voor andere leerlingen, vaak van een lagere socio-economische afkomst, is dat niet het geval en kan taal het leren in de weg staan. Om deze groep een grotere kans op schoolsucces te geven, wil onze school werk maken van een gerichte taakaanpak wat betreft taal. We willen de leerlingen zoveel mogelijk laten meedraaien in een normale klassituatie waar ze al doende en zelfontdekkend de taal kunnen oppikken.

 

Maar, als school willen we ook tegemoet komen aan de individuele noden van leerlingen en leerkrachten door het taalaanbod uit te breiden. We denken dan aan OKAN, uitdagend leermateriaal, gedifferentieerde aanpak binnen en buiten de klas, spellinggroepjes, …

Zorg op school omvat ook het gedifferentieerd werken rond taal op school, zoals opgenomen in onze zorgvisie (taaltesten waaronder AVI en LVS, remediëringsgroepjes spelling en lezen, OKAN). Daar wij een grote school zijn, willen we die inspanningen rond schooltaalvaardigheid binnen een taalbeleid oplijsten zodat begrijpelijke communicatie en het bevorderen van taalvaardigheid in alle vakken als een prioritair aandachtspunt beschouwd wordt en zodat dit gedragen kan worden door één team. We willen met het zorgteam en het hele schoolteam aan de slag gaan om zinvolle acties uit te stippelen, om een verticale en horizontale samenhang te krijgen in ons taalaanbod en taalbeleid, om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen met alle betrokkenen. Maar, ook de ouders en de ouderbetrokkenheid mogen niet vergeten worden. Duidelijke afspraken rond communicatie naar ouders zijn nodig, alsook de betere integratie van school en buurt (Brede school). 

Meer kan u hierover lezen in ons taalbeleid.

Download
Taalbeleid Lagere school
Taalbeleid Lagere School.pdf
Adobe Acrobat document 644.1 KB