De belangrijkste leefregels worden hier weergegeven. Een volledig overzicht staat in het schoolreglement. 

 

Gedragsregels

 

 • De kinderen zijn vóór de aanvang van de lessen in de school aanwezig.
 • Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig  vertrekt. Kinderen die 15 minuten te laat zijn, melden zich vooraf bij de directie. 
 • De kinderen gedragen zich steeds beleefd, vriendelijk en welwillend tegenover elkaar, de directie, de leerkrachten en de bezoekers van de school. Zij spreken uitsluitend Algemeen Nederlands.
 • Tegenover iedere directie, titularis, leerkracht, dienst- en onderhoudspersoneel van het instituut gedragen de kinderen zich hoffelijk en welwillend.  Gebrek aan eerbied tegenover één van deze personen wordt opgevolgd door de directie, elke leerkracht en in het bijzonder de klastitularis.
 • Jongens en meisjes gedragen zich hoffelijk tegenover elkaar. Vrijpostig of uitdagend gedrag wordt in de school niet aanvaard, ook niet aan de ingangen van de school.

Eerbied voor milieu en materiaal

 

 • De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.
 • Het gebruik van kauwgom en snoep is op school niet toegelaten.
 •  De traktaties met snoep bij verjaardagen worden beperkt en individuele cadeautjes voor medeleerlingen worden niet toegelaten.
 • Om het milieu voor iedereen aangenaam te houden, worden sportvelden, lokalen en materialen gerespecteerd en na gebruik weer opgeruimd.
 • De lokalen zijn voor de kinderen enkel toegankelijk in aanwezigheid van een leerkracht, behalve met uitdrukkelijke toelating van directie en/of leerkrachten.
 • Persoonlijk schoolmateriaal wordt getekend met naam. Waardevolle voorwerpen worden thuisgelaten. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verdwijning van persoonlijke bezittingen van de kinderen. Beschadigde kleding en schoolmateriaal worden niet vergoed. Dergelijke schade kan gedekt worden door een familiale verzekering.

Maaltijden

 

 • De kinderen nemen hun middagmaal thuis of in de school. De maaltijden in de school worden enkel genomen in de refters of door de school daartoe aangewezen ruimtes. De kinderen kunnen water verkrijgen.
 • Kinderen kunnen een warm middagmaal gebruiken in de school. Dit dient bij het begin van het schooljaar worden besteld.

Administratieve aangelegenheden

 

 • De schoolagenda van de school wordt dagelijks nauwkeurig ingevuld. Het is een officieel bewijsstuk van het schoolbezoek. Naast de dagelijkse lessen en taken kunnen daarin diverse mededelingen voor en door de ouders opgetekend worden. De schoolagenda wordt wekelijks ondertekend door de ouders en geregeld door de leerkracht nagekeken.
 • Er is toelating van de directie vereist voor : 
  •  Het aanbrengen van affiches of berichten in de school
  •  Het verspreiden van aankondigingen of drukwerken
  •  Het inzamelen van geld of het houden van verkoopacties.

 

Pedagogische aangelegenheden

 

 • De leerlingen zijn steeds verplicht de opgegeven lessen te leren. De leerkracht is steeds gerechtigd deze stof mondeling of schriftelijk op te vragen.
 • De opgegeven huistaken worden door alle leerlingen met de grootste zorg gemaakt.
 • Proefwerken. De school voorziet schriftelijke en mondelinge proefwerken. Ze verlopen volgens de door de school opgestelde planning. Spieken of laten spieken wordt gesanctioneerd. 

 

Afspraken rond pesten

 

 • Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld, worden de directie en de zorgcoördinator hiervan op de hoogte gebracht. In overleg met alle betrokkenen wordt naar een doeltreffende aanpak gezocht.

 

 

 • Bewegingsopvoeding

  • Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest.

  Afspraken i.v.m. kleding

  • Het voorkomen van de kinderen is verzorgd. Zij dragen eenvoudige en keurige kledij. Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding houden zij zich aan de voorgeschreven sportkledij. Bij andere sportactiviteiten dragen zij gemakkelijke sportieve kledij. (Liefst geen schoenen met veters voor de kleuters en de eerste graad.)
  • Zwemshort voor de jongens is niet toegelaten.